Café Royal – Delica AG
Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Delica AG exploiteert de webwinkel Café Royal. De hierna genoemde voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Delica AG (hierna te noemen “aanbieder”) en klanten in Nederland (hierna te noemen “klant”, “koper” of “u”), die via de website van aanbieder, www.cafe-royal.com, worden gesloten of die, indien klant rechtstreeks contact opneemt, via voornoemde website worden geïnitieerd. Tenzij anders overeengekomen zijn door klant gehanteerde eigen voorwaarden niet van toepassing.

2. Gebruik van de website en instemming met de algemene voorwaarden

Delica AG stelt u deze website, alle informatie, tools en diensten hierop ter beschikking op voorwaarde dat zij in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden. Door deze website te gebruiken en te bezoeken en producten van ons te kopen maakt u gebruik van onze diensten en verklaart u zich akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden, evenals met de voorwaarden waarnaar hier wordt doorgelinkt of verwezen. Deze voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de website.

Lees de voorwaarden aandachtig door.

3. Overeenkomstpartner

De koopovereenkomst komt tot stand met

Delica AG
Bresteneggstrasse 4
CH-5033 Buchs
Schweiz

Tel: +41 800 00 32 00 23

Email: info@cafe-royal.com

CEO: Dr. Raphael Gugerli
Accountnummer: CH-400-3908004-3
BTW-identificatienummer: CHE-105.938.109


Bezoekadres

M Industry Netherlands
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam

4. Onderwerp van de overeenkomst

Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen. De details, met name de wezenlijke eigenschappen van de goederen, worden beschreven in de artikelomschrijving en de aanvullende informatie op de website van aanbieder.


Delica AG verkoopt aan particuliere en zakelijke klanten (hierna te noemen “klant”) de in de webwinkel omschreven goederen conform hierna genoemde leverings- en verkoopvoorwaarden.

5. Sluiting van de overeenkomst

De overeenkomst tussen klant en aanbieder komt pas tot stand na een opdracht van klant en het aannemen van de opdracht door Delica AG. De opdracht van klant vindt plaats via de website www.cafe-royal.com.

Klant kan een bindende koopaanbieding (bestelling) doen via het online winkelwagensysteem van de webwinkel. Daarbij worden de voor aankoop bedoelde goederen in een zogenoemde winkelwagen geplaatst. Via de bijbehorende knop kan klant de ”winkelwagen” oproepen en daarin te allen tijde aanpassingen doorvoeren. Bij het oproepen van de pagina “Naar de kassa” en het invoeren van zowel persoonsgegevens als betalings- en vervoerscondities worden ten slotte alle bestelgegevens getoond. Vóór het versturen van de bestelling heeft klant de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de functie “terug ” in de browser) dan wel de aankoop te annuleren. Door de bestelling te verzenden via de knop “bestellen met betalingsverplichting” geeft klant een bindende aanbieding af aan aanbieder. Op het beeldscherm van klant verschijnt vervolgens een automatische bevestiging van de voltooide ontvangst van zijn bestelling bij aanbieder, die echter nog niet de sluiting van de overeenkomst betekent.


Verzoeken van klant met betrekking tot de aankoop van goederen of het doen van een individuele aanbieding buiten het online winkelwagensysteem, die bijvoorbeeld telefonisch aan aanbieder zijn gedaan, zijn niet bindend.


De afhandeling van de bestelling en het verstrekken van alle in verband met de sluiting van de overeenkomst vereiste informatie vindt geautomatiseerd plaats via de webwinkel. Klant dient daarom te garanderen dat het door hem aan aanbieder verstrekte e-mailadres correct is en dat het ontvangen van e-mailberichten technisch wordt gegarandeerd.

De privacyrichtlijnen uit de privacyverklaringen van aanbieder zijn van kracht.


6. Betalingsvoorwaarden

Alle catalogusprijzen zijn richtprijzen die voortdurend aan de markt worden aangepast. De prijzen gelden in Euro (EUR), inclusief btw en verpakking evenals tegen betaling af fabriek van Delica AG in Zwitserland.

Klant kan betalen via PayPal of creditcard. Delica AG behoudt zich het recht voor uitsluitend aan klant te leveren na betaling met creditcard of onder rembours.


Bij een bestelling via de betaalwijze “Creditcard” brengt uw bankinstelling u creditcardkosten van minimaal 2,7% in rekening. Voor meer informatie hierover kunt contact opnemen met de bankinstelling die u de creditcard heeft verstrekt.


Het minimumbedrag per levering bedraagt € 15,–. Voor bestellingen met een waarde onder het minimumbedrag wordt een vast bedrag van € 6,– in rekening gebracht.


Bij elke bestelling lager dan € 45,– worden extra verzendkosten ter hoogte van € 2,50 per bestelling in Duitsland in rekening gebracht. Voor bestellingen ter waarde van € 45,– en hoger worden geen verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten worden in het winkelwagensysteem van de webwinkel en op het besteloverzicht bij verzending van de bestelling nogmaals aan klant meegedeeld.

7. Levering

Levering van de bestelde goederen vindt uitsluitend plaats op een adres in Nederland.

Voor zover op voorraad worden de goederen direct op het door klant opgegeven adres afgeleverd. In andere gevallen vindt er een schriftelijke opdrachtbevestiging met de verwachte levertijd plaats. Levering van de goederen vindt plaats op kosten en risico van klant, ook wanneer in delen wordt geleverd. Tot schadevergoeding bij aan de buitenzijde zichtbare beschadiging van de bestelde goederen wordt slechts overgegaan indien er een bewijs van levering wordt overlegd.


De levertijd bedraagt bij standaardverzending doorgaans vijf tot zeven werkdagen – uitzonderingen voorbehouden. De aangegeven levertijd geldt alleen voor gangbare bestelhoeveelheden. Bij grotere (niet-gangbare) hoeveelheden dient de levertijd van tevoren te worden aangevraagd.

De termijn voor de levering gaat in op de dag waarop onze overeenkomstbevestiging aan u is verzonden.


8. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven totdat de betaling volledig is afgerond eigendom van Delica AG. Indien klant met het voldoen van de koopprijs in gebreke blijft, behoudt Delica AG zich het recht voor de overeenkomst ongedaan te maken (ontbindingsverklaring) en de goederen in bezit te nemen.


9. Herroepingsrecht, verzend- en retourkosten

U hebt een herroepingsrecht van 10 dagen. Binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen stuurt u ons uw herroeping (het tijdstip van verzending is hierbij bepalend). Wij restitueren het volledige bedrag van de bestelling, of bij gedeeltelijke herroeping het bedrag van het artikel, zodra wij de goederen hebben ontvangen. De retourkosten zijn voor uw rekening.


Houdt u er rekening mee dat wij in het geval van geopende goederen geen herroepingsrecht kunnen verlenen. Uitgezonderd zijn goederen waarvan de inhoud gebreken vertoont, waarbij de beschadigde goederen moeten worden geretourneerd en waarvoor aanbieder de retourkosten voor zijn rekening neemt.


In de hoedanigheid van consument wordt klant verzocht de goederen bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en aanbieder en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Indien klant hieraan niet voldoet is dat niet van invloed op de wettelijke garantieaanspraken of het herroepingsrecht.

Mocht u een beschadigd of verkeerd artikel van ons ontvangen, dan zenden wij u indien gewenst een vervangend artikel. Eventuele retourkosten zijn voor onze rekening.

Wij behouden ons het recht voor om een vervangend artikel voor eventuele beschadigingen of slijtage op het te vergoeden aankoopbedrag in mindering te brengen.


10. Intellectuele eigendom

Delica AG behoudt zich voor alle ontwerpen, alle teksten en alle afbeeldingen op de website alle rechten voor. Delica AG beschikt over de rechten of de rechtstoepassing van de weergegeven ontwerpen, teksten en afbeeldingen. Het kopiëren of op enigerlei andere wijze reproduceren van de gehele website of gedeelten daarvan is niet toegestaan. Het merk Café Royal, de bijbehorende producten en afbeeldingen en de volledige inhoud van de website zijn eigendom van Delica AG en eventueel geregistreerde handelsmerken van Delica AG. Op alle andere op deze website genoemde handelsmerken, productnamen of bedrijfsnamen en logo’s heeft de desbetreffende rechthebbende het alleenrecht. Voor het doorgeven of reproduceren van de inhoud van deze website door derden is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Delica AG vereist.

11. Privacy

De privacy is afzonderlijk geregeld in onze privacyverklaringen.

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Op onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op grond van deze algemene voorwaarden worden gesloten, is nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van de Verenigde Naties (CISG). De bevoegde rechtbank is CH-4127 Birsfelden.

13. Afsluitende bepalingen

Inhoud, producten en prijzen kunnen op de website zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Indien afzonderlijke bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, dan is dat niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

14. Contact

Delica AG
Bresteneggstrasse 4
CH-5033 Buchs
Schweiz

Email: info@cafe-royal.com

CEO: Dr. Raphael Gugerli
Accountnummer: CH-400-3908004-3
BTW-identificatienummer: CHE-105.938.109

15. Retourzendingen

Logistique ALAINÉ
Parc Prologis
Route de Belleroche
71000 SENNECE LES MACON
FRANCE