Privacyverklaring

Delica AG hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens alsmede aan de noodzakelijke gegevensbeveiliging en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in overeenstemming met de hieronder beschreven beginselen alsmede de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de nationaal geldende wetten inzake gegevensbescherming.

Inhoud

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming en de EU/EER-vertegenwoordiger
III. Uw persoonsgegevens
IV. Algemene informatie over gegevensverwerking
V. Instellingen voor gegevensbescherming via ACRIS
VI. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
VII. Gebruik van cookies
VIII. Communicatie en evenementen
         VIII.1 E-mail contact en gebruik van het contactformulier
IX. Website-analysediensten
      IX.1 Google Analytics en Google Optimize
X. Rechten van de betrokkene
XI. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
XII. Links naar andere internetpagina's
XIII. Veiligheid
XIV. Beschikbaarheid en wijzigingen

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("AVG") en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de EU-lidstaten, alsook andere toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming voor de exploitatie van de website (hierna "website") is:

Delica AG
Bresteneggstrasse 4
CH-5033 Buchs
Telefoon: +41 800 506 506 (Zwitserland)
E-mail: info@cafe-royal.com

(hierna "onderneming" of "wij").

Verantwoordelijke contactpersoon voor gegevensbescherming, met name voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, alsmede voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene (informatie over gegevens, wissen van gegevens of bezwaar tegen gegevensverwerking), kunt u per e-mail of per brief contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens of met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt ook te allen tijde en zonder kosten informatie over uw persoonsgegevens verkrijgen via de vermelde contactgegevens.

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming en de EU/EER-vertegenwoordiger

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via:

Gegevensbescherming Café Royal
E-mail: datenschutz-caferoyal@delica.com

(hierna "FGB").

U kunt de EU/EER-vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via:

Delica Deutschland GmbH
Königsallee 63-65
D - 40215 Düsseldorf
Duitsland.
E-mail: datenschutz-caferoyal@delica.com

III. Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens behelst alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Wanneer u onze website bezoekt, is het niet nodig dat u ons persoonsgegevens meedeelt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, post- en e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, als u die vrijwillig aan ons verstrekt of als u met het verzamelen ervan heeft ingestemd. Voor de technisch vereiste gegevens verwijzen wij naar de uitleg onder “VI. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden” alsmede “VII. Gebruik van cookies”.

IV. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens (hierna ook "gegevens") van bezoekers van de website voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionerende website en onze inhoud en diensten.

De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website wordt rechtmatig pas uitgevoerd na toestemming van de gebruiker voor de verwerking alsmede voor de afhandeling van het aankoop- en bestelproces. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan of technisch noodzakelijk is.

Als bezoeker heeft u door middel van ons Consent Management Platform (afgekort “CMP”), dat door u wordt beheerd via onze cookiebanner (zie paragraaf "V. Gegevensbeschermingsinstellingen via ACRIS") de mogelijkheid om zelf te beslissen of u al dan niet toestemming wilt geven voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door de inzet van technische maatregelen. Wij maken in ons CMP transparant om welke technische maatregelen het gaat en wie de ontvanger van uw gegevens is. Wij wijzen erop dat bepaalde gegevensverwerkingsprocessen noodzakelijk zijn voor de opbouw en de waarborging van de veiligheid van onze website, alsmede technisch noodzakelijk zijn voor bepaalde gegevensverwerkingsprocessen, zodat toestemming verlenen voor deze gegevensverwerking niet mogelijk is.

2. Rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien wij voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene inwinnen, dient artikel 6, lid 1, punt a) AVG als rechtsbasis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, welke nodig is voor de uitvoer van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 lid 1, punt b) AVG als rechtsbasis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van pre-contractuele maatregelen.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de uitvoer van een wettelijke verplichting, waaraan onze onderneming is gebonden, dan dient artikel 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsbasis.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken dient art 6, lid 1, punt d) AVG als rechtsbasis.

Als de verwerking nodig is voor het waarnemen van een legitiem belang van onze onderneming of van een derde en wegen de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient artikel 6, lid 6, punt f) AVG als rechts-basis voor de verwerking.

3. Gegevens wissen en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Opslaan kan bovendien plaatsvinden, wanneer de Europese of nationale wetgever hiertoe voor de hele Unie geldige verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is gebonden, heeft uitgevaardigd. Blokkering van verdere gegevensverwerking of wissen van de gegevens vindt ook plaats wanneer een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract.

V. Gegevensbeschermingsinstellingen via ACRIS

Wij maken voor het ter beschikking stellen van een Consent Management Platform (afgekort: "CMP"), d.w.z. een systeem dat het gebruik van derde aanbieders, technische maatregelen alsmede cookies regelt via een verleende of geweigerde toestemming, gebruik van de diensten van ACRIS E-Commerce GmbH, Am Pfenningberg 60, 4040 Linz, Oostenrijk (hierna "ACRIS").

Het CMP zorgt ervoor dat geen maatregelen waarvoor toestemming vereist is, worden genomen of uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming. Daartoe verwerkt ons CMP de volgende gegevens voor het beschikbaar stellen en het beheer van het CMP:

(1) uw bij het verzamelen door ACRIS geanonimiseerde (gehashte) IP-adres,
(2) een per toeval gegenereerde Unique ID,
(3) uw verleende toestemmingen of individuele gegevensbeschermingsinstellingen, die worden opgeslagen in een cookie-toestemmingstekstbestand,

en maakt daarbij gebruik van zowel het lokale geheugen (ook wel Local Storage genoemd) op uw eindapparaat als van de instelling van verschillende consent-cookies om deze informatie lokaal op te slaan.

De bewaringstermijn is de periode gedurende welke de door het CMP verwerkte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van het beheer van de toestemming. De toestemmingsgegevens (verleende toestemming en herroeping van de toestemming) worden 30 dagen bewaard. Binnen deze periode is geen nieuwe toestemming vereist, tenzij er nieuwe systemen worden inge-voerd of als gevolg van wettelijke of juridische randvoorwaarden nieuwe toestemming moet worden verkregen.

Het doel van de gegevensverwerking door ACRIS is de conform de gegevensbescherming ter-beschikkingstelling en het beheer van de toestemmingen die door onze websitebezoekers zijn gegeven. Het gebruik van ACRIS heeft tot doel de geïnformeerde toestemming van de web-sitebezoeker, het bewijs van verleende en niet verleende toestemmingen, alsmede het beheer van de individuele gegevensbeschermingsinstellingen van onze websitebezoekers. De verwerking wordt uitgevoerd om de toestemming van de websitebezoeker te verkrijgen, herroepings- en bezwaarmogelijkheden te bieden, bewijs te leveren van de verkregen toestemming (tijdstip van toestemming, gebruikt eindapparaat) en de gebruiker te identificeren om zijn individuele gegevensbeschermingsinstellingen te beheren.

Het gebruik van een Consent Management Platform en het beheer en de opslag van uw toe-stemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze wettelijke verplichting om een website aan te bieden die voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming (artikel 6, lid 1, punt c) AVG). Rechtsbasis voor de inzet van dienstverlener ACRIS is ook artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons legitiem belang ligt in de rechtszekere documentatie en verifieerbaarheid van toestemmingen, alsmede in de sturing van onze analysecampagnes op basis van uw verleende toestemming door de inzet van gespecialiseerde opdrachtverwerkers en de bijbehorende technische realisatie.

De verwerking van gegevens om een CMP-oplossing te bieden is absoluut vereist voor de wer-king van de website. De gebruiker heeft geen mogelijkheid tot bezwaar zolang wij wettelijk ver-plicht zijn de toestemming van de gebruiker voor bepaalde gegevensverwerkingen te verkrijgen.

VI. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Tijdens het louter informatieve gebruik van de website verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server of provider doorgeeft en die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen waarborgen.

Wij hebben de firma Delica Deutschland GmbH, Königsallee 62-65, 40215 Düsseldorf, Duitsland (hierna "MID") gecontracteerd voor de hosting en technische beschikbaarstelling en ondersteuning van onze website. MID zorgt namens ons voor de nodige bescherming van uw gegevens overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en verwerkt uw gegevens uitsluitend volgens onze instructies.

De volgende gegevens in logfiles oftewel logbestanden worden hierbij verwerkt:

(1) het gebruikte browsertype en de browserversie (indien u in uw browserinstellingen toestemming heeft gegeven voor de verzending),
(2) het besturingssysteem,
(3) datum en tijdstip van de serveraanvraag,
(4) het aantal bezoeken,
(5) de op de website doorgebrachte tijd,
(6) de ervoor bezochte website (indien u in uw browserinstellingen toestemming heeft gegeven voor de verzending),
(7) het IP-adres van de gebruikers.

De gegevens worden gehost op gecertificeerde Google Cloud-servers van het Google Cloud Platform, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Hosting vindt plaats in de Google Cloud in Duitsland, in concreto in de regio Frankfurt am Main. Wij wijzen erop dat Google met een multi-tenant omgeving werkt, zodat gegevens worden gerepliceerd tussen meerdere geografisch verspreide datacentra. De over-dracht van de hier genoemde logbestanden naar landen buiten de EU vindt alleen plaats in het kader van de hosting van de website. De rechtsbasis hiervoor zijn de standaardcontractbepalingen van de EU die door Google in het kader van de hosting beschikbaar worden gesteld (zie https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/contracts-and-terms?hl=de).

Wij gebruiken deze van de gebruiker en diens eindapparaat verzamelde informatie uitsluitend voor het in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven doel en voor de optimalisering van de service. Verder gebruik van de gegevens en ongeoorloofd doorgeven aan derden vin-den niet plaats. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u op-geslagen.

2. Rechtsbasis voor de gegevensverwerking

De rechtsbasis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan het door de gebruiker gebruikte eindapparaat mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag van alle bovengenoemde informatie ([1] - [7]) in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de noodzakelijke veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. De gegevens worden niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden.

4. Duur van de opslag

De IP-adressen van gebruikers worden vervreemd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Dit is het geval aan het einde van een sessie van de gebruiker. Een toewijzing van de oproepende cliënt is dan niet meer mogelijk.

De opslagperiode van de logbestanden voor de hierboven vermelde doeleinden bedraagt maximaal 30 dagen.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er bestaat geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

VII. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website kan worden geïdentificeerd. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer gewist, d.w.z. nadat u uw browser heeft afgesloten (zogenaamde "sessiecookies"). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

Bij het oproepen van onze website informeren wij de gebruikers door middel van een informatie-banner (zie hoofdstuk "V. Gegevensbeschermingsinstellingen via ACRIS") over het gebruik van cookies (essentiële of technisch noodzakelijke cookies, alsmede statistische en marketingcookies) en we hebben de volgens de gegevensbeschermingswetgeving vereiste toestemming voor het plaatsen van cookies waarvoor toestemming noodzakelijk is, technisch ingesteld. Behalve voor essentiële of technisch noodzakelijke cookies, moet altijd vooraf toestemming worden ge-geven voor het plaatsen van cookies op uw eindapparaat. Hetzelfde geldt voor andere technische maatregelen, zoals de inzet van Google Analytics, op onze website. De gebruiker wordt via de informatiebanner ook doorverwezen naar deze privacyverklaring.

Hier volgend geven wij u een overzicht van de gebruikte cookies, hun geldigheidsduur en de herroepings-/opt-out-mogelijkheden. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u uw cookie-instellingen op elk moment kunt aanpassen en uw toestemming voor de toekomst op elk mo-ment kunt herroepen.

(a) Essentiële cookies:

wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na wijzigen van pagina kan worden geidentificeerd.

De volgende essentiële of technisch noodzakelijke cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen en aan ons doorgegeven bij elke opgeroepen pagina:

(1) __cfduid (geldigheid: sessie),
(2) __cfduid (geldigheid: sessie),
(3) __cflb (geldigheid: sessie),
(4) _cf_bm (geldigheid: sessie),
(5) csrf.* (geldigheid: sessie),
(6) session-.* (geldigheid: sessie),
(7) timezone (geldigheid: sessie),
(8) sw-states (geldigheid: 1 jaar),
(9) sw-cache-hash (geldigheid: 1 jaar),
(10) sw-currency (geldigheid: 1 jaar),
(11) cookie-preference (geldigheid: 30 dagen),
(12) acris_cookie_landing_page (geldigheid: 1 jaar),
(13) acris_cookie_referrer (geldigheid: 1 jaar),
(14) acris_cookie_acc (geldigheid: 30 dagen),
(15) JSESSIONID (geldigheid: sessie),
(16) captcha.basic-captcha.validate (geldigheid: sessie),
(17) wishlist-enabled (geldigheid: 1 jaar).

Technisch noodzakelijke, zgn. essentiële cookies, dienen om uw bezoek aan onze website vlekkeloos te laten verlopen. Dit omvat het ter beschikking stellen van onze website via onze hosting service provider (cf. [1] - [4)], het gebruik van de shop als geregistreerde klant, het ter beschikking stellen van het login-domein, het ter beschikking stellen van uw winkelmandje, het waarborgen van het navigeren op de site en van de betalingsmethodes (cf. [5] - [10] en [15] - [16]) of het opslaan van uw individuele cookie-instellingen (cf. [11] - [14] en [17]) voor onze website. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een veilig bezoek van de shop en onze website en kunnen niet worden uitgezet.

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen dus niet ter persoonlijke identificatie.

(b) Statistische cookies:

Wij gebruiken tevens cookies op onze website die ons in staat stellen het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Op die manier wordt, naast de onder a) Essentiële cookies genoemde gegevens, nog andere informatie van de volgende categorieën doorgegeven:

(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Frequentie van pagina-oproepen
(3) Gebruik van de websitefunctie
(4) Duur van het bezoek

De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met behulp van technische maatregelen geanonimiseerd. Daarom is het niet meer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

De statistische cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de statistische cookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren. Voor een beschrijving van de gebruikte technische middelen, de geplaatste cookies, de werkingswijze, het doel en de bezwaarmogelijkheden verwijzen wij naar de toelichting bij elk analyse-instrument onder "IX. Websiteanalysediensten“.

2. Rechtsbasis voor de gegevensverwerking

De rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies (cf. [a]) is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

De rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor statistische doeleinden of voor personalisering (cf. [b]), op basis van de door u verleende toestemming via de cookiebanner, is artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van essentiële of technisch noodzakelijke cookies is om u in staat te stellen onze websites te gebruiken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wijzigen van pagina weer wordt herkend. De door middel van essentiële of technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Voor nadere uitleg over het doel van cookies voor statistische doeleinden (zie [b]) en de mogelijkheden hiertegen bezwaar te maken verwijzen we naar "IX. Websiteanalysediensten“.

4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het eventueel niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te benutten.

U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies via onze cookiebanner op elk moment hier wijzigen: Cookie-instellingen. Door het vinkje bij "Actief" in de schuifknoppen te verwijderen, schakelt u de betreffende cookies of technische maatregelen uit.

VIII. Communicatie & evenementen

VIII.1 E-mail-contact en gebruik van het contactformulier

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via een contactformulier. In alle gevallen worden de persoonsgegevens van de gebruiker doorgegeven aan ons support-personeel.

Wij gebruiken de tool "Freshdesk" van de provider Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite, San Mateo, California 94.5.2008 (hierna: "Freshdesk") om uw contactverzoeken te verwerken. Dela- ware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, VS (hierna: "Freshdesk"). Als u ons per post een contactverzoek stuurt, wordt uw contactverzoek via een ticketsysteem georganiseerd. De verwer- king van het contactverzoek via een ticketsysteem stelt ons in staat een hoge kwaliteit van dienstver- lening te bieden.

De Freshdesk-servers die wij gebruiken om uw verzoek te verwerken, bevinden zich in de EU. Niettemin kan, gezien de connectie van het bedrijf met de VS, toegang tot de gegevens door de Ame- rikaanse autoriteiten niet worden uitgesloten. De vereiste gegevensbeschermingsovereenkomst voor de in opdracht gegeven verwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO met de geldige standaardclau- sules voor gegevensbescherming is met Freshdesk gesloten. Hierdoor verbindt Freshdesk zich ertoe de gegevens van onze gebruikers te beschermen en deze uitsluitend namens ons te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Freshdesk heeft een voorbeeld van de GCU verstrekt op https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/. Meer informatie over Freshdesk en de aanbieder Freshworks is te vinden op de website: https://www.freshworks.com/privacy/.

De omvang van de verwerkte persoonsgegevens en welke persoonsgegevens in elk afzonderlijk geval worden verwerkt, wordt geregeld via de verplichte velden van het contactformulier. Daartoe behoren met name de volgende gegevens:

(1) uw aanhef;
(2) uw voor-* en achternaam*;
(3) uw communicatiegegevens (e-mailadres*, telefoonnummer);
(4) uw adresgegevens (land),
(5) resulterende correspondentie (onderwerp*, bericht*).

Indien u ons via het commentaarveld verdere persoonsgegevens verstrekt, worden deze strikt vertrouwelijk behandeld en alleen toegankelijk gemaakt voor de medewerkers die belast zijn met de behandeling van uw aanvraag.

Uw gegevens of de daaruit resulterende correspondentie worden uitsluitend door ons verwerkt. Het kan nodig zijn de gegevens aan een van onze handels- of productpartners door te geven om uw verzoek te behandelen. Het doorgeven betreft in principe alleen de gegevens of informatie over het product. Mocht het in individuele gevallen noodzakelijk zijn dat wij de door u ver-strekte gegevens doorgeven aan de handels- of productpartner, dan zullen wij u daarover voor-af informeren en zo nodig uw toestemming vragen. Verder zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de conversatie die u bent begonnen, om contact met u op te nemen via de contactopties die u ons heeft verstrekt met betrekking tot uw aanvraag. Verplichte (*) en facultatieve gegevens worden duidelijk aan-gegeven in de contactformulieren.

2. Rechtsbasis voor en doel van de gegevensverwerking

De rechtsbasis voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail of via het contactformulier worden verstrekt, is artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Indien het con-tact opnemen door de gebruiker gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de rechtsba-sis voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van uw vrijwillig via e-mail of contactformulier aan ons verstrekte persoonsgegevens dient voor ons uitsluitend voor de behandeling van de contactopname of voor de behandeling van de klacht of de aanvraag.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail of via ons contactformulier worden doorgegeven, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker is beeindigd. De gegevens die u in ons contactformulier heeft ingevuld, worden na zeven dagen door het systeem van onze webserver verwijderd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is afgehandeld.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Indien de gebruiker per e-mail of via het formulier contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Herroepen is ook te allen tijde mogelijk via de contactgegevens onder I. en II. Zie hiertoe ook onze opmerkingen in paragraaf "X. Rechten van de betrokkene". Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

IX. Websiteanalysediensten

Wij maken op onze website gebruik van statistiek- en analysediensten en aanbiedingen van derden voor de evaluatie en analyse van uw gebruik van onze website. Daarbij worden persoonsgegevens vaak doorgegeven aan derden of automatisch geëvalueerd. De aard, de om-vang en het doel van deze verwerking van persoonsgegevens worden hieronder opgesomd en toegelicht:

IX.1 Google Analytics en Google Optimize

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In onze website hebben wij via Google Tag Manager functies van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hierna „Google“ of „Google Analytics“) geïmplementeerd. Wij gebruiken ook de dienst Google Optimize om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren door nieuwe websitefuncties en inhoud bij een bepaald percentage van onze gebruikers uit te proberen en de verandering in het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics.

Google gebruikt zogenaamde "cookies" of "third-party cookies". Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of het apparaat dat u gebruikt (tablet, smartphone, enz.) en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken (zie VII. Gebruik van cookies).

De volgende statistische cookies worden ingesteld:

(1) _ga (geldigheid: 2 jaar),
(2) _gid (geldigheid: 1 dag),
(3) _gat_.+ (geldigheid: 1 minuut),
(4) _dc_gtm_UA-.+ (geldigheid: 1 minuut),
(5) ga-disable-UA-.+ (geldigheid: 1 minuut),
(6) __utm(a|b|c|d|t|v|x|z) (geldigheid: sessie),
(7) _gat (geldigheid: 1 minuut),
(8) _swag_ga_.* (geldigheid: 2 jaar),
(9) _gac.*. (geldigheid: 90 dagen),

Via de functies van de websiteanalysediensten kan Google gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toewijzen aan één geanonimiseerde User-ID en zo de activiteiten van een geanonimiseerde gebruiker op verschillende apparaten analyseren.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt ook naar servers van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor de website-exploitanten en om andere diensten in verband met het websitegebruik en het internetgebruik te leveren. Google zal deze informatie eventueel ook doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden de-ze gegevens in opdracht van Google verwerken. Vanwege de activering van de IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europe-se Unie of in andere staten die het akkoord over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vóór het overdragen ingekort om een directe identificatie van personen uit te slui-ten. Buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte is de IP-anonimisering door Google binnen het systeem niet ingesteld.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Google met werking voor de toekomst door de door Google aangeboden deactiverings-add-on te installeren.

Wij hebben met Google de binnen de privacywetgeving vereiste overeenkomst voor het verwerken van opdrachten overeenkomstig artikel 28 AVG afgesloten. Hierin verplicht Google zich ertoe de gegevens van onze gebruikers te beschermen en deze uitsluitend in opdracht van ons te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u bijvoor-beeld in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

2. Doel van en rechtsbasis voor de gegevensverwerking

Wij gebruiken de analyse- en tracking-technologieën van Google op basis van uw toestemming via onze cookiebanner (artikel 6, lid 1, punt a) AVG):

  • ten behoeve van het monitoren van de juiste werkwijze van onze website of ons aan-bod,
  • ten behoeve van de KPI Reporting binnen onze jaarverslagen,
  • ten behoeve van het automatisch verstrekken en tonen van inhoud,
  • ten behoeve van de statistische registratie van het gebruik en de uitvoering van gegevensanalyses om de bruikbaarheid, de performance en de inhoud van onze website te optimaliseren,
  • ten behoeve van het debuggen van technische fouten,
  • ten behoeve van de evaluatie van prestatie-indicatoren,
  • ten behoeve van de productoptimalisatie.

3. Duur van de opslag

Sessies worden in principe beëindigd na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden. De looptijd van campagnes kan maximaal twee jaar bedragen.

4. Mogelijkheid van herroepen, bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde en met werking voor de toekomst op de volgende manieren bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Google / uw via de cookie-banner verstrekte toestemming herroepen:

a) U kunt bezwaar maken door de door Google aangeboden deactiverings-add-on te installeren. Meer informatie hierover vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

b) Als alternatief kunt u het opslaan van door Google geplaatste cookies ook verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.

c) Door de Google Analytics-schuifknop in het CMP te wijzigen, voorkomt u dat technische maat-regelen door Google worden uitgevoerd en dat cookies worden geplaatst.

We willen u er echter op wijzen dat u in het geval van deactivering resp. van de opt-out eventueel niet over alle functies van de website in hun volledige omvang kunt beschikken.

X. Rechten van de betrokkene

Zodra persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de voor de verwerkingverantwoordelijke instantie resp. de verwerkingsverantwoordelijke. De ontvanger van uw aanvragen als betrokkene is Delica Deutschland GmbH als de EU/EER-vertegenwoordiger van de verantwoordelijke instantie.

1. Recht op informatie

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging verlangen van het feit of persoonsgegevens, die u betreffen, door deze worden verwerkt. Als er sprake is van een dergelijke verwerking, dan kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke inlichtingen verlangen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of nog zullen worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

U heeft het recht, informatie te eisen over het feit of de u betreffende persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie worden overgedragen. In dit kader kunt u ei-sen, geïnformeerd te worden over de passende garanties overeenkomstig artikel 46 AGV in verband met de overdracht.

Om uw recht op gratis informatie uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze colofon of met onze EU/EER-vertegenwoordiger (zie paragraaf I en II).

2. Recht op rectificatie

U heeft recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens, die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie direct uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens eisen:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(2) indien de verwerking onrechtmatig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan eist dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt be-perkt;

(3) indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden van de verwerking nodig heeft, maar u deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaar-der wegen dan uw gronden.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens werd beperkt, dan mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk algemeen be-lang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Als de beperking van de verwerking volgens bovenstaande voorwaarden werd beperkt, dan wordt u hiervan door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld, voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing

a) Verplichting tot wissen

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de u betreffende persoonsgegevens on-middellijk worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is vervolgens verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen, indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn voor de doelstellingen waarvoor ze werden verza-meld of anderszins werden verwerkt, niet meer nodig.

(2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AGV baseerde, en er ontbreekt een andere rechtsbasis voor de verwerking.

(3) U tekent overeenkomstig artikel 21, lid 1 AGV bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen zwaarder wegende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent overeen-komstig artikel 21, lid 2 AGV bezwaar aan tegen de verwerking.

(4) De u betreffende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wette-lijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan de ver-werkingsverantwoordelijke is gebonden.

(6) De u betreffende persoonsgegevens werden verzameld in verband met aangeboden dien-sten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij cf. artikel 17, lid 1 AVG verplicht is tot het wissen ervan, dan treft hij met inacht-neming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten redelijke maatregelen, ook van technische aard, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene van hen het wissen van alle koppelingen naar, of kopieën of replica's van deze persoonsgegevens heeft geëist.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het nakomen van een wettelijke verplichting die verwerking volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is gebonden, nodig maakt, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag, die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.;

(3) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op kennisgeving

Als u een beroep heeft gedaan op het recht van rectificatie, wissing of beperking van de ver-werking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, dan is deze verplicht, alle ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens werden verstrekt, deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning vergt. Tegenover de verwerkingsverantwoordelijke heeft u het recht, geïnfor-meerd te worden over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht, de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft ook het recht deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, op voorwaarde dat

1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG en
(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u verder het recht ervoor te zorgen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden gestuurd, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden belemmerd.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die vereist is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag, die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, punt e) of f), AVG.

Bovendien heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct-marketing.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kan aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8. Recht op herroepen van de verklaring van toestemming inzake het privacybeleid

U heeft het recht uw verklaring van toestemming inzake het privacybeleid te allen tijde te her-roepen. Door de instemming te herroepen blijft de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot aan het herroepen, onaangetast.

9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Behoudens andere bestuursrechtelijke of juridische rechtsmiddelen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw domicilie, uw werkplaats of de plaats van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de ver-werking van de u betreffende persoonsgegevens indruist tegen de AVG.

De toezichthoudende autoriteit bij wie de klacht werd ingediend, informeert degene die de klacht indient over de voortgang en de resultaten van de klacht inclusief de mogelijkheid van een voorziening in rechte uit hoofde van artikel 78 AVG.

De voor de EU/EER-vertegenwoordiger bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming is de Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Postbus 20 04 44, 40102 Düsseldorf, nadere informatie op het internet op https://www.ldi.nrw.de/index.php.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit in Zwitserland is de Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) (federale functionaris voor gegevensbescherming en pr).

XI. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als onderneming zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid en maken derhalve geen gebruik van profilering of automatische besluitvorming.

XII. Links naar andere internetpagina's

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is uitsluitend van toepassing op de website resp. de shop van Café Royal. De internetpagina's in deze presentatie kunnen links bevatten naar internetpagina's van producten van de Delica AG of de Migros-Genossenschafts-Bund of van derden. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op deze internetpagina’s. Wanneer u de internetperformance van de website verlaat, wordt u aangeraden zorgvuldig het privacybeleid te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt.

XIII. Veiligheid

Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of onbedoelde toegang of tegen het wissen, de wijziging of het verlies alsmede tegen ongeoorloofd doorgeven ervan. Wij versleutelen uw gegevens tijdens de overdracht via onze website en maken gebruik van zogenaamde SSL-verbindingen (Secure Socket Layer) of TLS-verbindingen (Transport Layer Security). Wij beveiligen onze website en onze andere systemen en persoonsgegevens door middel van passende technische en organisatorische maat-regelen, met name tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang, wijziging of doorgeven aan derden.

XIV. Beschikbaarheid en wijzigingen

U kunt deze privacyverklaring te allen tijde inzien. Bovendien kunt u deze privacyverklaring op-slaan of afdrukken door de desbetreffende functies van uw browser te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen aan wettelijke vereisten en verzoeken u daarom de actuele privacyverklaring te controle-ren telkens wanneer u onze website bezoekt.

Versie: november 2021