Café Royal deelnamevoorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan wedstrijden, prijsvragen en verlotingen

DDE HIERNA GENOEMDE DEELNAMEVOORWAARDEN LIGGEN TEN GRONDSLAG AAN DE DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN, PRIJSVRAGEN, VERLOTINGEN EN HET KOSTELOOS BETREKKEN VAN GOEDEREN (O.A. PROEFSETS) – HIERNA TE NOEMEN “ACTIE” – BIJ CAFÉ ROYAL.

DEELNEMERS DIENEN TEN MINSTE 18 JAAR OUD TE ZIJN. 

VOOR IN NEDERLAND WONENDE DEELNEMERS GELDEN ONDERHAVIGE DEELNAMEVOORWAARDEN. EEN GEDEGEN KENNISNAME IS NOODZAKELIJK, AANGEZIEN DEELNAME AAN EEN “ACTIE” ACCEPTATIE BETEKENT VAN ONDERHAVIGE DEELNAMEVOORWAARDEN. DEELNAME IS NIET MOGELIJK INDIEN DEZE DEELNAMEVOORWAARDEN NIET WORDEN GEACCEPTEERD.

Algemene voorwaarden voor deelname

1. Organisator van de “actie” 

Organisator van de “actie” is

Delica AG
Hafenstrasse 120
4127 Birsfelden
Zwitserland

Tel.: +41 800 00 32 00 23
E-mail: info@cafe-royal.com

Ondernemingsnummer: CH-280.3.914.380-8
Bedrijfsidentificatienummer: CHE-107.856.327
Btw-nummer: 111 989

2. Recht op deelname

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van de reclamebureaus Serviceplan Suisse AG en Plan.Net Suisse AG en de medewerkers van de organisator van de wedstrijd, alsmede hun gezinsleden. Daarnaast zijn van deelname uitgesloten wedstrijdverenigingen, geautomatiseerde diensten en overige geprofessionaliseerde/beroepsmatige deelnemers.

Per persoon kan slechts eenmaal worden deelgenomen en uitsluitend met opgave van correcte gegevens. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers onder een pseudoniem, met een valse identiteit of met meerdere aanmeldingen van de “actie” uit te sluiten.

3. Geen aankoopverplichting

Deelname aan de “actie” verplicht niet tot de aankoop van producten. Op welke manier gratis kan worden deelgenomen, wordt in de aankondiging van de “actie” beschreven.

4. Toegang voor deelname

Deelname aan de “actie” is uitsluitend mogelijk via de website van Café Royal, www.cafe-royal.com. Om deel te kunnen nemen moeten de deelnemers via een eigen internetbrowser naar de website gaan.

5. Bepaling bij prijzen

De prijzen worden in opdracht van de organisator door een reclamebureau verstuurd. Exacte gegevens van de contactpersoon van het reclamebureau worden door de organisator tegelijk met de bekendmaking van de winst verstuurd.

Indien nodig, of bij gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen, behoudt de organisator zich het recht voor de prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere prijs (of andere prijzen) met dezelfde of een hogere waarde.

De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten en/of diensten. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

6. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De organisator is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaar niet bereiken door gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen of door opgave van onjuiste gegevens door de deelnemers. De deelnemers zijn verplicht correcte gegevens te verstrekken.

De organisator is niet aansprakelijk voor het gebruik van alle niet tot de organisator behorende netwerken, computers, materialen of programma’s of het niet functioneren van deze factoren, waardoor de inzending of de aflevering van de deelname of de bezorging van de prijs zouden kunnen worden beperkt of vertraagd.

De organisator en aan hem gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor:

a) het opschorten of annuleren van de wedstrijd op grond van gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen;

b) wijziging, aanbieding of gebruik van de prijs door derden;

c) elke handeling of overtreding van een externe leverancier.

Bovendien is aansprakelijkheid in het algemeen uitgesloten voor alle gebeurtenissen buiten de aan de organisator toe te rekenen omstandigheden.

7. Vervallen van de prijs

Kan een winnaar zijn prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst nemen, dan komt de winst te vervallen. Bovendien vervalt de winst ook wanneer de prijs niet binnen 3 maanden na de trekking bij de winnaar kan worden bezorgd of indien binnen deze termijn geen contact met de winnaar kan worden opgenomen.

8. Fraude bij deelname

Fraude, het gebruik van een fictieve naam of de naam van een derde evenals alle valse, onleesbare, ongeldige of onvolledige gegevens op het deelnameformulier en elke overtreding van de onderhavige deelnamevoorwaarden leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer aan de “actie”.

9. Geen beroep mogelijk

Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd, alleen met de winnaars.

10. Gebruik van gegevens

De organisator gebruikt de persoonlijke gegevens van de deelnemers uitsluitend voor het doel en de afhandeling van de “actie”, evenals voor commerciële communicatie in het kader van de door de deelnemers verleende toestemming.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de opslag, filtering, toegang, verwerking en doorgifte van gegevens aan derde partners van de organisator, evenals met het gebruik door de organisator van de in het kader van deelname aan de actie verstrekte gegevens voor de genoemde doeleinden. Om zijn recht op inzage, correctie en bezwaar te doen gelden dient de deelnemer de organisator hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

De organisator heeft het recht (maar niet de plicht) om de naam van de winnaar van de eerste prijs in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld Marijke D. uit Nijmegen) en een beschrijving (inclusief foto) van de winnaar in het kader van de actie te vermelden op de website en de Facebookpagina van Café Royal.

11. Annulering, wijziging of opschorting van de “actie”

De organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen door te voeren en om, met name in geval van overmacht, sluiting/opheffing van websites/apps, manipulatie door derden/deelnemers, technische gebreken of indien sprake is van overige gewichtige redenen, de wedstrijd te onderbreken, te annuleren of voortijdig te beëindigen.

12. Toepasselijk recht

Op de “actie” en eventueel hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende rechtsgeschillen of bezwaren is het Zwitsers recht van toepassing. Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer de exclusieve bevoegdheid van de Zwitserse jurisdictie voor de uit de wedstrijd voortvloeiende of hiermee verbonden rechtsgeschillen of bezwaren.

13. Afwijkende bepalingen

Uitzonderingen op een of meerdere punten in genoemde deelnamevoorwaarden zijn in het kader van bepaalde “acties” mogelijk wanneer zij als zodanig uitdrukkelijk in de beschrijving van de desbetreffende “actie” worden genoemd.

Op dit moment lopende “acties”

 Contest Christmas Survival

 

1. Verloop van de prijsvraag

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Doel van de prijsvraag is om een van de drie Christmas Survival Kits (3.) te winnen. De deelnemer krijgt in een Facebook-bericht de opdracht te vertellen met welke trucs het hem lukt na de feestdagen weer z'n normale ritme op te pakken. Aan het einde van de prijsvraag (4.) krijgen drie via loting bepaalde winnaars bericht van Café Royal (5.). Deelnemen kan op https://www.facebook.com/caferoyal.

 

2. Deelnamevoorwaarden

Elke deelnemer kan aan de prijsvraag deelnemen door een opmerking te plaatsen bij het Facebook-bericht (1.). Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de prijsvraag (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting. Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.

 

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers wordt drie keer een Christmas Survival Kit verloot. Elke Christmas Survival Kit bevat een verpakking met onze vier Single Origins (Colombia, India, Ethiopia en Guatemala) voor het Nespresso®*-systeem. De winnaars krijgen bericht via de Private Messenger op Facebook en ontvangen het prijzenpakket in de vorm van een tegoedbon die in de online-shop kan worden ingewisseld. De tegoedboncode is alleen geldig voor het eigen land en moet binnen twee maanden t/m 28 februari 2019 worden ingewisseld.

 

4. Duur van de prijsvraag

De prijsvraag begint op 26 december 2018 om 10:00 uur (MET) en eindigt op 30 december 2018 om 24:00 uur (MET).

 

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaars en de kennisgeving vindt plaats daags na het einde van de actie, op 31 december 2018. De winnaars krijgen bericht via een privébericht op Facebook en ontvangen de prijs direct via een link met een tegoedboncode.

 

6. Overige bepalingen

Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland.

Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland