Café Royal deelnamevoorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan wedstrijden, prijsvragen en verlotingen

DDE HIERNA GENOEMDE DEELNAMEVOORWAARDEN LIGGEN TEN GRONDSLAG AAN DE DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN, PRIJSVRAGEN, VERLOTINGEN EN HET KOSTELOOS BETREKKEN VAN GOEDEREN (O.A. PROEFSETS) – HIERNA TE NOEMEN “ACTIE” – BIJ CAFÉ ROYAL.

DEELNEMERS DIENEN TEN MINSTE 18 JAAR OUD TE ZIJN. 

VOOR IN NEDERLAND WONENDE DEELNEMERS GELDEN ONDERHAVIGE DEELNAMEVOORWAARDEN. EEN GEDEGEN KENNISNAME IS NOODZAKELIJK, AANGEZIEN DEELNAME AAN EEN “ACTIE” ACCEPTATIE BETEKENT VAN ONDERHAVIGE DEELNAMEVOORWAARDEN. DEELNAME IS NIET MOGELIJK INDIEN DEZE DEELNAMEVOORWAARDEN NIET WORDEN GEACCEPTEERD.

Algemene voorwaarden voor deelname

1. Organisator van de “actie” 

Organisator van de “actie” is

Delica AG
Hafenstrasse 120
4127 Birsfelden
Zwitserland

Tel.: +41 800 00 32 00 23
E-mail: info@cafe-royal.com

Ondernemingsnummer: CH-280.3.914.380-8
Bedrijfsidentificatienummer: CHE-107.856.327
Btw-nummer: 111 989


Bezoekadres

M Industry Netherlands
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam

2. Recht op deelname

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van de reclamebureaus Serviceplan Suisse AG en Plan.Net Suisse AG en de medewerkers van de organisator van de wedstrijd, alsmede hun gezinsleden. Daarnaast zijn van deelname uitgesloten wedstrijdverenigingen, geautomatiseerde diensten en overige geprofessionaliseerde/beroepsmatige deelnemers.

Per persoon kan slechts eenmaal worden deelgenomen en uitsluitend met opgave van correcte gegevens. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers onder een pseudoniem, met een valse identiteit of met meerdere aanmeldingen van de “actie” uit te sluiten.

3. Geen aankoopverplichting

Deelname aan de “actie” verplicht niet tot de aankoop van producten. Op welke manier gratis kan worden deelgenomen, wordt in de aankondiging van de “actie” beschreven.

4. Toegang voor deelname

Deelname aan de “actie” is uitsluitend mogelijk via de website van Café Royal, www.cafe-royal.com. Om deel te kunnen nemen moeten de deelnemers via een eigen internetbrowser naar de website gaan.

5. Bepaling bij prijzen

De prijzen worden in opdracht van de organisator door een reclamebureau verstuurd. Exacte gegevens van de contactpersoon van het reclamebureau worden door de organisator tegelijk met de bekendmaking van de winst verstuurd.

Indien nodig, of bij gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen, behoudt de organisator zich het recht voor de prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere prijs (of andere prijzen) met dezelfde of een hogere waarde.

De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten en/of diensten. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

6. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De organisator is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaar niet bereiken door gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen of door opgave van onjuiste gegevens door de deelnemers. De deelnemers zijn verplicht correcte gegevens te verstrekken.

De organisator is niet aansprakelijk voor het gebruik van alle niet tot de organisator behorende netwerken, computers, materialen of programma’s of het niet functioneren van deze factoren, waardoor de inzending of de aflevering van de deelname of de bezorging van de prijs zouden kunnen worden beperkt of vertraagd.

De organisator en aan hem gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor:

a) het opschorten of annuleren van de wedstrijd op grond van gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen;

b) wijziging, aanbieding of gebruik van de prijs door derden;

c) elke handeling of overtreding van een externe leverancier.

Bovendien is aansprakelijkheid in het algemeen uitgesloten voor alle gebeurtenissen buiten de aan de organisator toe te rekenen omstandigheden.

7. Vervallen van de prijs

Kan een winnaar zijn prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst nemen, dan komt de winst te vervallen. Bovendien vervalt de winst ook wanneer de prijs niet binnen 3 maanden na de trekking bij de winnaar kan worden bezorgd of indien binnen deze termijn geen contact met de winnaar kan worden opgenomen.

8. Fraude bij deelname

Fraude, het gebruik van een fictieve naam of de naam van een derde evenals alle valse, onleesbare, ongeldige of onvolledige gegevens op het deelnameformulier en elke overtreding van de onderhavige deelnamevoorwaarden leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer aan de “actie”.

9. Geen beroep mogelijk

Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd, alleen met de winnaars.

10. Gebruik van gegevens

De organisator gebruikt de persoonlijke gegevens van de deelnemers uitsluitend voor het doel en de afhandeling van de “actie”, evenals voor commerciële communicatie in het kader van de door de deelnemers verleende toestemming.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de opslag, filtering, toegang, verwerking en doorgifte van gegevens aan derde partners van de organisator, evenals met het gebruik door de organisator van de in het kader van deelname aan de actie verstrekte gegevens voor de genoemde doeleinden. Om zijn recht op inzage, correctie en bezwaar te doen gelden dient de deelnemer de organisator hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

De organisator heeft het recht (maar niet de plicht) om de naam van de winnaar van de eerste prijs in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld Marijke D. uit Nijmegen) en een beschrijving (inclusief foto) van de winnaar in het kader van de actie te vermelden op de website en de Facebookpagina van Café Royal.

11. Annulering, wijziging of opschorting van de “actie”

De organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen door te voeren en om, met name in geval van overmacht, sluiting/opheffing van websites/apps, manipulatie door derden/deelnemers, technische gebreken of indien sprake is van overige gewichtige redenen, de wedstrijd te onderbreken, te annuleren of voortijdig te beëindigen.

12. Toepasselijk recht

Op de “actie” en eventueel hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende rechtsgeschillen of bezwaren is het Zwitsers recht van toepassing. Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer de exclusieve bevoegdheid van de Zwitserse jurisdictie voor de uit de wedstrijd voortvloeiende of hiermee verbonden rechtsgeschillen of bezwaren.

13. Afwijkende bepalingen

Uitzonderingen op een of meerdere punten in genoemde deelnamevoorwaarden zijn in het kader van bepaalde “acties” mogelijk wanneer zij als zodanig uitdrukkelijk in de beschrijving van de desbetreffende “actie” worden genoemd.

 

Op dit moment lopende “acties”

 

Deelnamevoorwaarden "Show your Mug NED"

1. Toepassingsgebied en organisator

1.1. Deze deelnamevoorwaarden gelden voor alle prijsvragen en verlotingen (hierna uniform "prijsvragen" genoemd), die op de internetpagina's van Café Royal (homepage "cafe-royal.com") en op het sociale-mediaplatform Instagram (https://www.instagram.com/caferoyal.nl/) worden uitgevoerd.

1.2. De organisator van de prijsvragen is Delica AG, Hafenstraße 120 in CH-4127 Birsfelden (Zwitserland). Contact: info@caferoyal.com

1.3. De prijsvragen zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan het hierboven genoemde sociale-mediaplatform en worden hier op geen enkele wijze door gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Alle vragen, opmerkingen en klachten dienen niet tot de exploitanten van het sociale-mediaplatform te worden gericht, maar rechtstreeks tot de organisator, via het onder punt 1.2 aangegeven e-mailadres. Door het bevestigen van de deelnamevoorwaarden die aan het prijsvraagbericht zijn gekoppeld, erkennen de deelnemers dat zij geen vorderingen kunnen indienen tegen de exploitant van het sociale-mediaplatform.

 

2. Uitvoering van de prijsvraag

2.1. Start en duur van een prijsvraag vind je in de betreffende prijsvraagtekst. Deelname is uitsluitend in de aangegeven periode mogelijk.

2.2. Deelname staat open voor alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland en die ouder zijn van 18 (hierna uniform "deelnemers"). Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers van de bureaus Chase en de organisator van de prijsvraag en directefamilieleden. Deelname als prijsvraagvereniging, via geautomatiseerde diensten of als professionele/commerciële vereniging is niet toegestaan. Per persoon is één deelname mogelijk. De organisator behoudt zich het recht voor personen die onbevoegd aan de prijsvraag deelnemen, en personen die onder een pseudoniem, onder valse opgaaf van gegevens of met behulp van technische manipulatie proberen deel te nemen, uit te sluiten van de prijsvraag. In deze gevallen behoudt de organisator zich het recht voor een mogelijke winst achteraf ongeldig te verklaren en een vervangende winnaar te trekken.

2.3. Deelname is alleen mogelijk via internet. Door deelname aan deze prijsvraag accepteert de deelnemer de deelnamevoorwaarden voor de prijsvraag. In geval van een prijsvraag op een sociale-mediaplatform is registratie op dit sociale-mediaplatform een voorwaarde. De deelnemer accepteert met zijn registratie op dit sociale-mediaplatform de gebruiksvoorwaarden van de sociale-mediaplatforms waarop de prijsvraag wordt aangeboden. De gebruiksvoorwaarden van het hierboven genoemde sociale-mediaplatform.

• Instagram: https://nl-nl.facebook.com/help/instagram/478745558852511

2.4. Om aan een prijsvraag deel te nemen moet de deelnemer ...

1. een foto van zijn favoriete mok uploaden naar Instagram

2. de hashtag #showjemok gebruiken

2.5. Deelname aan de prijsvraag is gratis. De deelnemers dragen alleen de eigen kosten die met de deelname via internet zijn verbonden. De deelname en de winstkansen zijn onafhankelijk van de aanschaf van producten of het gebruik van diensten.

2.6. De winnaars worden door loting bepaald en ontvangen als ze gewonnen hebben van de organisator een privébericht op Instagram. Het bericht over de winst wordt op kosten van de organisator verstuurd.

2.7. De in het kader van de prijsvraag als prijs gepresenteerde voorwerpen zijn niet noodzakelijk identiek aan de gewonnen voorwerpen, ze kunnen qua model, kleur etc. afwijken. De organisator behoudt zich het recht voor een – aan het als prijs gepresenteerde voorwerp gelijkwaardig – voorwerp van gemiddeld type en gemiddelde kwaliteit te kiezen.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1. Voor alle door de organisator verstrekte informatie is aansprakelijkheid uitgesloten.

3.2. Bij samenwerking met derden is de organisator noch aansprakelijk voor de niet geleverde of slechte prestatie in het kader van de uitgeloofde winst, noch voor materiële of juridische gebreken en eventueel door de winnaar naar aanleiding van het aanspraak maken op de winst geleden schade. De desbetreffende algemene voorwaarden van de samenwerkingspartners of prijssponsoren zijn van toepassing. In geval er aanspraken op garantie of schadevergoeding ontstaan, dient de winnaar zich uitsluitend tot de samenwerkingspartner of prijssponsor te richten. Indien dergelijke aanspraken bij de organisator ontstaan, worden deze aan de betreffende winnaars overgedragen.

3.3. De organisator is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de sociale-mediaplatforms.

3.4. De organisator is niet aansprakelijk voor schade die bij deelname aan de actie kan ontstaan door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, bij storingen of verlies van gegevens, virussen of anderszins, tenzij dergelijke schade door de organisator door opzet of grove nalatigheid wordt veroorzaakt. De aansprakelijkheid vanwege verwijtbaar letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid blijft onaangetast.

 

4. Privacy

4.1. De voor de uitvoering en afwikkeling van de prijsvraag vereiste gegevens worden uitsluitend voor dit doel verwerkt en uitsluitend doorgegeven aan bedrijven die met de afwikkeling van de prijsvraag zijn belast en verplicht zijn tot een vertrouwelijke omgang met deze gegevens conform de privacywetgeving. De NETA, een business unit van M-Industrie Deutschland GmbH, is door de organisator belast met de technische uitvoering van de prijsvraag en het bewaren van de deelnemersgegevens. Na afwikkeling van de prijsvraag worden de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd. Meer informatie over privacy vind je op https://www.cafe-royal.com/nl-nl/s/privacybepalingen.

4.2. De deelnemers gaan er door het uploaden van een bijdrage op een sociale-mediaplatform bij de organisator mee akkoord dat de voor deelname aan de prijsvraag ingezonden bijdrage en de in zijn/haar Facebook- of Instagram-profiel opgeslagen persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt. Je kunt je instemming te allen tijde met werking voor de toekomst bij de organisator herroepen door een e-mail te sturen naar (info@cafe-royal.com) . Bijzondere kosten (bovenop de periodieke kosten voor je internetabonnement) worden hierbij niet in rekening gebracht. (Opnieuw) deelnemen aan de prijsvraag is bij niet-instemming of herroeping van de instemming niet (meer) mogelijk.

4.3. Details over de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens door de sociale-mediaplatforms zelf vind je in de desbetreffende geldige privacyverklaringen van de sociale-mediaplatforms.

• Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

4.4. Verantwoordelijk voor de desbetreffende pagina en de verwerking van de persoonsgegevens is Delica AG, Hafenstraße 120 in CH-4127 Birsfelden (Zwitserland).

 

5. Toepasselijk recht | Bevoegde rechtbank | Wijziging van de voorwaarden

5.1. Als uitsluitend toepasselijk recht wordt overeengekomen:

(a) voor deelnemers uit EU-landen het recht van de bondsrepubliek Duitsland conform art. 6 verordening Rome i.c.m. art. 3 verordening Rome I met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

(b) voor deelnemers uit Zwitserland het Zwisterse recht, conform het Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der Schweiz.

5.2. Voor juridische geschillen in verband met de uitvoering van een prijsvraag zijn bij vorderingen van de deelnemer de rechtbanken van de lidstaat van de Europese Unie bevoegd, op het grondgebied waarvan de deelnemer, als consument, zijn woonplaats heeft of op het grondgebied waarvan de organisator zijn statutaire zetel heeft. Voor vorderingen tegen de deelnemer als consument zijn de rechtbanken van de lidstaat bevoegd, op het grondgebied waarvan de deelnemer zijn woonplaats heeft.

5.3. De organisator behoudt zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of om prijsvragen zonder opgaaf van redenen te annuleren, indien om technische, juridische of andere redenen de correcte uitvoering van een prijsvraag niet meer kan worden gegarandeerd. Je kunt geen aanspraak maken op deelname aan of uitvoering van een prijsvraag.

5.4. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.